RESEARCHMANAGMENT

مدیریت وبلاگ های پژوهشی دانشجویان

راهکارهای اهداف فرهنگی سند چشم انداز بیست ساله

راهکارهای اهداف فرهنگی

سند چشم انداز بیست ساله

 

زیرساخت همه تحولات اجتماعی،تغییرات درونی،روانی وفکری است اگــردرنسلی تاریخی؛این تحول بنیادی به سوی امور مطلوب،رخ دهد توسعه جامع وفراگیر،تحقق عینی خواهدیافت.ســندچشم اندازبیست ساله  با درایت مقــــام معظم رهبری وتلاشهای پیگیرمجمع تشخیص مصلحت نظام ، به این منظورتدوین گردیده است که مــقوله رشد،توسعه جامع وبنیادی وهممه جانبه رادریک چشم اندازتدوین و عمل بنماید.بخش عمده ای از ســند چشم انداز-مقوله فرهنـــــــگ-به عنوان زیرساخت همه تکاپوهاوتلاشها است،از آنجا که جامعه،دستگاهای هوشمندودربطن خود،با قید تحولات روانـــی وفرهنگی وفکری،قابل پیش بینی واندازه گیری باابزارهای علمی وجامعه شناختی می باشد،می توان بادرنظرگرفــــتن داده هاوتحولات فرهنگی اجتماعی تأثیرگذاربرسیستم،آینده رادر قالب چشم اندازی روشن بینانه مورد قضاوت وسنجش قراردادازاین روبخش اهداف فرهنگی سندچشم انداز و راهکارهای عینیت یابـــــی این اهداف رامورد تــجزیه وتــحلیل قراردهیم.

راهکارهای تحقق اهداف فرهنگی

1- تدوین استراتژی فرهنگی

استراتژی،برنامه ریۀۀزی طولانی مدت باآهنــگی دقیق برای نیل به اهداف وعینیت آن هاست.یعنی باید متوا لیـــــــان امورفـــکری وفرهنگی جامعه،نخبگان وصاحبان اندیشه ودانش،به تنظیم استراتژهای جامع فرهنـــــــگی مبـــــــادرت ورزندهدف گذاری،ازمهمترین بخشهای برنامه ریزی ملی واستراتژیک است که اصول وروش های علمی متـــــعدی برای آن وجوددارد،هدف گذاری ها باید در سه سظح متمرکزصورت بگیرد.

1) سطح ملی؛ که هدفها وبرنامه ریزیهای درسطح جامعه وملی رخ دهد؛

2)سطح دولتی؛ که بایستی هدفها وبرنامه گزاریهای ویژه ای درراستای منافع ملی تنظیم گردیده وبا ابزارهای ویـــژه خاص خودش به مرحله عینیت برسد؛

3)سطح خارجی وفراملی؛ که بایستی درآن سطح به گونه ای عمل شود که هم بروضعیت فرهنگی جهان مؤثرباشدوهم ازتأثیرات ممنفی آن ها به دورماند یعنی درفرهنگ های غلط وارداتی، که با ماهواره، اینترنت و... به تــــرویج آن ها پرداخته می شود،هضم نشود و دچاراستحاله درونی وبیرونی نیزنگردد.

 

2- ایجاد دید متعالی درجامعه

برخورداری جامعه ازدیدی متعالی نسبت به آینده حرکت خویش،سخن اساسی را درتحـــولات ریشه ای با خود دارد به قول مولوی آدمی دید است باقی پوست است دید آن دارد که دید دوست است لذا انسان در این دیــدگاه، کـــسی است که از نــظرونگاه درونــی ومعــنایاب بهره ای داشته باشد؛کــاری که پیامبران الـــــــهی انـــــجام دادند. آنها آمدند تا دردید واندیشه انسانها تحول معنایاب را بوجود آورند ودرجهان مادی وطبیعی،نقبی به عالم معنا بزنند وپل ارتباطی بین جهان طبیعی وجـهان حقیقی ا لوهی برقرار نمایند.ازاین رو ایجاد باورارتباطی فرهنگی با گذشته معناگرای اسلامی وایـرانی ضروری است تا در تــداوم آن،جامعه باور نماید که ازغنای فکری وفرهنـــــگی لازم بـــــــرخوردارمی باشد،پس باید پیشگامی معناخواه ومعنوی رابا تکانه ای روشمند ایجاد نماییم.

 

 

3- تحقق عدالت اجتماعی

سهم عدالت اجتمــــــــاعی در برآوردن اهداف فرهنـگی، زیربنایی ترین است؛ زیرا عدالت، گردونه اصلی حیات آدمی است؛ چون خصوصیات بارز حیات،تکاپو،حرکت،اعتلا وتکامل است.هرفرد یا جامعه ای که درآن-مقوله عدالت-تحقق عینی بیابد،محال است که به قهقرا و سقوط رود.عدالت اجتمـاعی مقوله ای مجرد وگسسته از واقعیات اقتصادی نیست؛ بلکه امری واقعی و عینی در ابعاد مختلف آن است،در واقع تبلور حکومت عدل و قوانین تامین کننده عدالت را باید در بخش اقتصاد جستجو نمود.ازبین بردن فقر،اصل عمده ای است که این مفهوم به این ترتیب محقق خواهد شد.

 

4- رواج فرهنگ نقدونقدپذیری

تفکری که اگردرافراد جامعه ما موجود باشد،بسیارتعیین کننده،سرنوشت ساز،پیش برنده به سمت خوبیها وبازدارنــــده ازکژی ها وانحراف خواهد بود.نقد،یک رویکرد است ودرحکم رصدخانه ای عظیم که به سنجش سخنان،کارها،برنامه ها،استراتژی ها وسیاست گذاری ها مبادرت می نماید بدون وجود این رصدخانه منظومه فرهنگی ناچار در پـــرده ای از تعصبها،ناتوانیها،نارسایی ها ودرعین حال مبتنی برجمود و برکنارازنظارت انجام خواهدشد.استــــــــعدادهای نهفته جامعه به هدرخواهدرفت، واستعدادهای ضعیف وناتوان بر اریکه اقتدار خواهند نشست و آن چه که نباید،اتفاق خـواهد افتاد.به همین جهت بود که رهبرفرزانه ومعززانقلاب اسلامی،مردم را به توصیه و نقد مسئولان دعــــــــوت نمودند و فرمودند:"مدیران،بیش ازهمه به امربه معروف ونهی ازمنکرنیازمندند."

 

5- تولیت فرهنگی درجامعه در راستای توسعه فرهنگی

درگذشته با توجه به بسته بودن جامعه و نبودن ورودی ها ازجهان خارج وتهاجم به مرزهای عقیدتی وفرهنــگی؛سنت غالب،سنت دینی،ارزشی و تا حدودی در چارچوب های زمانه خودش قابل پذیرش بود؛ روابط ساده ومحدود بودند:اما امروزدنیای ما کوچک و مسائل آن بزرگ وپیچیده ومتنوع شده است تنها یک کلمه،درظرف یک دقیقه همه جهــان را تحت پوشش خود قرارمی دهد.امروز دنیای سرعت و صنعت و تکنیک و رفاه و استعمار و سلطه، می خــــواهد همه چیز را تحت تغییرات خودش قرار دهد. از این رو تهاجم به افکار و اندیشه ها درقالب های گوناگونی رخ می دهد از این رو است که فرهنگ، نیازمند به متوالی است.

 

6-  پررنگ نمودن حضور دین در جامعه

سیاست های اقتصادی،تصمیم گیری های سیاسی، مدیریتی،تجارت و...باید به گونه ای تنظیم گردند که به طورکـــلی وجامع ملهم ازدین باشند،تا مردم حس کنند که دین، دارای اثرونتیجه است.خطرانزوای دیانت درجامعه،در درازمدت، ارکان حرکت جامعه را فلج خواهد نمود؛چنانچه درنسخه موجود در غرب، این واقعیت،کاملا مشهود و محسوس است.

 

7- ایجاد فضای عاطفی، روانی پرجاذبه

تاثیرات فرهنگی درفردوجامعه دگمهایی نیستند که با بخشنامه ها ودیکته کردن ها وتحمیل ها حاصل شوند؛بلــــکه تاثیرات فرهنگی، بیش از هرچیزتحت تاثیرمیدان ارتباطی وفضای عاطفی و روانی است. نیک گفته اند که کیمیای تربیت دینی،گردش دل است،نه گردش ذهن ونیزگفته اند که:گنـــــــــجینه مفاهیم دینی درفطرت نهفته است وکلیدآن برانگیختن نیازها وکنجکاوی های درونی است. جاذبه کلامی،لبخند ملیحی،تحمل شنیدن سخنی و... باعث جذب روح های مستعد خواهدشد.

8- تقویت حس حقیقت جویی

تا اندیشه حقیقت جویی درجامعه ارزش وجایگاه نیابد وصاحبا ن اندیشه های ناب، برصدر ننشینندخلاق ترین نیروهای فکری جامعه گرد نمی آیند و راههای برون شد از بحرانها را نمی یابند. پدیده هایی همچـــــون این گمانه که رای "ما" یا"من" در این قلمرو به خصوص حجت قاطع وبرهان تمام است،سبب می گردد افرادی که از نوع خاصـــی از اندیشه متضاد یا مخالف برخوردارند،فرصت بروز اندیشه خود را نیابند و یا حتی جرات صدور اندیشه را هم پیــــــــدا نکنند، بنابراین مجالی بــــرای ظهورحقیقت پیدا نخواهد شد.

 

9- پرورندان انسانهایی متعهد ومسئول

دراندیشه الهی اسلام ، انسان به عنوان موجودی مسئول معرفی شده است.

 "قسم به خدایت که ازهمگی آنها سوال خواهیم نمود."( سوره حجر آیه 92)

پیامبراکرم صلی الله علیه وآله انسان مومن و مسلمان را به عنوان مسئول معرفی نموده ودرخطبه ای در مسجد حنیف می فرمایند: خداوند شـــاد نماید بنـــــده ای را که سخنم را بشنود وحفظ نمایدش وبرساندآن را به کــسی که نشنیده،پس حاضران به غایبان برسانند.اینگونه پرورندان وبالاندن وتربیت نمودنی،بایستی از دوره آغازین آموزش که در نظام و سیستم آموزش وپرورش شکل می گیرد،تحقق بیابد.

 

10- تربیت قدسی

تربیت قدسی درپی تربیت انسانیتی است که فارغ از همه انسانها وبه دورازهمه حصــارها و موانع بازدارنده وبه دور از هرگونه تصنع وفریب، بتواند درجهت ایفای نقش ممتازخود برآمده وذخایر وجودی وفطری متربی او را بارورنماید وخمیر مایه های فطریش جنبه عینیت به خود بگیرد.

اثرچنین تربیتی ، همچون شعله ای تمامی حجاب ها را مرتفع ساخته ورسوبهـای افکارخرافــــی را یکباره ذوب نماید. حضرت علی علیه السلام در دیوانی که منسوب به آن حضرت است می فرماید:" دوای درد تو درخودت قرار دارد و تو نمی دانی و بصیرت نداری! درد تو هم از تو است که بر آن آگاه نیستی و تو کتــاب روشنی هستی که با حروفـــش امور پنهان آشکار می گردد.آیا گمان می بری که جثه ای کوچکی؟! حال که در تو عالم اکبر نهفته است."

امید است که با تحقق راهکارهای یاد شده، فرهنگ دینی، در جامعه نهادینه شود واهداف بلند رهبری در سند چشم انداز بیست ساله در عمل نیز تحقق یابد.

 

 برگرفته از مقاله ی نویسنده و محقق محترم : جناب آقای علی اکبر نوایی

فصلنامه اندیشه اسلامی (تاریخ،اندیشه انقلاب اسلامی)

طلبه: فاطمه رزمی  ورودی 91- 90

گرایش: فقه واصول (مجازی)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:55  توسط حسین نعیم آبادی  |